نحوه کار ما در بوم باکس سود ویژه رسوندن به مصرف کننده است به نحوی که با قیمت خرید محصول در فروشگاه فاصله ی بسیار زیادی دارد. شرط خرید مجدد تبلیغ در فضای مجازی است٬ تا بتوانیم این بیزینس را به سود همدیگر ادامه دهیم.